• Deutsch
  • English
  • facebook.fir.de
  • twitter.fir.de
  • xing.fir.de
  • youtube.fir.de
  • linkedin.fir.de
FIR e. V. an der RWTH Aachen

FIR in the News

– A Selection of Articles –


Your Contact Person

Merx, Birgit

(c) 2009-2018 Institute for Industrial Management at RWTH Aachen University   -   www.fir.rwth-aachen.de