Fachgruppe IT-Komplexitätsmanagement im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Technology Management within Department Information Management

Lörsch, Kerstin

M.Sc.

Phone: +49 241 47705-511

Phone: +49 241 47705-511E-Mail: Kerstin.Loersch@fir.rwth-aachen.de