Fachgruppe Informationslogistik im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Logistics within Department Information Management

Clemens, Florian

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-507

Tel.: +49 241 47705-507E-Mail: Florian.Clemens@fir.rwth-aachen.de