Fachgruppe Produktionsplanung im Bereich Produktionsmanagement
Research Unit Production Planning within Department Production Management

Zielenbach, Franziska

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-422

Tel.: +49 241 47705-422E-Mail: Franziska.Zielenbach@fir.rwth-aachen.de