Fachgruppe Informationstechnologiemanagement im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Technology Management within Department Information Management

Abbas, Murtaza

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-519

Tel.: +49 241 47705-519E-Mail: Murtaza.Abbas@fir.rwth-aachen.de