Leiter Fachgruppe Informationstechnologiemanagement im Bereich Informationsmanagement
Head of Research Unit Information Technology Management within Department Information Management

Kremer, Sebastian

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-515

Tel.: +49 241 47705-515E-Mail: Sebastian.Kremer@fir.rwth-aachen.de