Fachgruppe Informationslogistik im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Logistics within Department Information Management

Walter, Tim

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-508

Tel.: +49 241 47705-508E-Mail: Tim.Walter@fir.rwth-aachen.de